• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם
The Israeli Society for Vascular and Endovascular Surgery

ההסתדרות הרפואית בישראל  ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION

 

האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם

THE ISRAELI SOCIETY FOR VASCULAR  AND ENDOVASCULAR SURGERY

 

תקנון

 

1. שם האיגוד:
"האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם", "The Israeli Society for Vascular and Endovascular Surgery". להלן האיגוד.

 

2. תוקף הסמכות:

 • האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל ומוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק  סמכויותיו מתקנות אלה.
 • כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם שאיננה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
 • כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או שאיננה מתיישבת  עם  החלטות מוסדות הר"י המרכזיים, מדיניות הר"י או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
   

3. מטרות האיגוד:

 • להיות תא ארגוני מקצועי לרופאים מומחים בכירורגיה של כלי הדם.
 • לקדם ולפתח בארץ את מקצוע כירורגית כלי הדם במישור הקליני, המחקרי, ההוראתי והאתי.
 • לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים אשר עניינם ועיסוקם בכירורגיה של כלי-הדם ובשטחים הקרובים לה.
 • לקשור קשרים עם עמיתים כירורגים לכלי-דם בחו"ל ועם איגודים וגופים דומים או קרובים בזהותם בארץ ובחו"ל.
 • לארגן מעת לעת פגישות מדעיות.

 

4. חברות:

החברות באיגוד מותנית בחברות בהסתדרות הרפואית בישראל (למעט חברי כבוד).

רק לחברי הר"י מומחים בכירורגיה של כלי הדם הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם כולל ארבעה סוגי חברים:
 

 • חבר מן המניין
 • חבר שלא מן המניין
 • חבר חוץ
 • חבר כבוד
   

א. חבר מן המנין: כחבר מן המנין יוכל להתקבל רק רופא חבר הר"י בעל תעודת מומחה ישראלית בכירורגיה של כלי הדם. רק חברים מן המנין יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד, או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

ב. חבר שלא מן המנין: כחבר שלא מן המנין יוכל להתקבל רופא חבר הר"י, המתמחה בכירורגיה של כלי הדם  או שיש לו עניין בכירורגיה של כלי הדם. וכן גם אחרים שאינם רופאים, אשר יש להם עניין במקצוע. חבר שלא מן המנין יוכל ליהנות מכל הזכויות כחבר מן המנין להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

ג. חבר חוץ: רופא המוכר על ידי איגוד מקצועי בתחום כלי הדם מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד, או חבר מן המנין שייעדר מהארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד. חברות חוץ תוענק על ידי ועד האיגוד.

ד. חבר כבוד: כחבר כבוד יוכל להיבחר רופא מהארץ או מחו"ל אשר הצטיין בהישגים מיוחדים בתחום כירורגיית כלי הדם או בפעילותו למען ציבור הרופאים והרפואה בישראל. חבר כבוד איננו חייב להיות חבר  בהסתדרות הרפואית בישראל. חברות כבוד  תוענק על ידי וועד האיגוד ברוב של שני שלישים מחברי הוועד לפחות.
 

5. נוהלי קבלה:

המבקש להתקבל כחבר מן המנין או כחבר  שלא מן המניין  יגיש לוועד האיגוד טופס בקשת חברות בצירוף צילומי תעודת המומחיות שלו ורישיון עיסוק ברפואה בישראל.  

הוועד יבדוק את הבקשה ויחליט על קבלת הבקשה או על  דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב. במידה והחליט הועד על דחיית קבלת חבר  יש לאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד  ולטעון את טענותיו וכן לאפשר ערעור על החלטת הוועד בפני בית דין של הר"י אשר הכרעתו תהיה סופית.

 

6. זכויות וחובות:

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברים מן המניין.

למוסדות האיגוד יבחרו וייבחרו רק חברים  מן המניין.

הוועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו למעלה מ- 24 חודשים שלפני מועד עריכת הבחירות להשתתף בבחירות. 

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.

 

7. הפסקת חברות:

חברותו של החבר תופסק מיד:

א. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד.

ב. עם יציאתו או הוצאתו כדין מהר"י.

ג. האיגוד רשאי להפסיק חברות של חבר גם בכל אחד מן המקרים הבאים:

1. אם שוכנע ועד האיגוד כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לקבלתו היו מונעות את קבלתו כחבר.

2. באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד בדין, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב מאת מזכירות האיגוד, ובלבד שחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.

3. אם שוכנע ועד האיגוד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד או הר"י או פעל בניגוד למדיניות האיגוד או הר"י בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי ו/או הורשע כדין בעבירות שיש עמן קלון על ידי בית-משפט מוסמך או בית-דין חברים של הר"י או ועדת האתיקה של הר"י. בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון באיגוד ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע לפני הוועד לטעון את טיעוניו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.

במקרה של החלטה על הפסקת חברות יש לאפשר לחבר לערער על ההחלטה בפני ועדת ביקורת שתוקם אד הוק תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה.

ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.

החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות של החברים באיגוד להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים שלושים יום לפחות לפני מועד האסיפה.

   

8. מוסדות האיגוד:

 1. האסיפה הכללית

א1. נוהל האסיפה: אחת לשנה במועד אשר ייקבע על ידי ועד האיגוד תתקיים אסיפה כללית של האיגוד, האסיפה תהיה בת-תוקף חוקי באם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית מחברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. באם בזמן הקבוע אין מנין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית לשעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה רק לחברים מן המנין. הוועד (באמצעות היו"ר או המזכיר) יכנס את האסיפה וישלח הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 40 יום לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה הכללית. ההזמנות לחברים יפרטו את סדר היום של האסיפה, או לחילופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע היושב ראש.

 

א2. תפקידי האסיפה הכללית:

       א2.1. קבלת דו"ח מפעולות הוועד  (כולל דו"ח כספי).

       א2.2.בחירת יו"ר וחברי הוועד של האיגוד לקדנציה של שנתיים.

       א2.3. בחירת חברי כבוד והודעה על קבלת חברים חדשים וביטול חברות מאז האסיפה הכללית הקודמת.

       א2.4. דיון והחלטות על נושאים שבסדר היום או שאושרו על ידי משתתפי האסיפה.

       א2.5. התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד לקראת פעילויות האיגוד בשנה הבאה.

 

א3. אסיפה כללית שלא מן המניין:

הוועד יכול לדרוש אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית באותם תנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המנין.

 

                    ב. ועד המונה 5 חברים ובהם יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר וגזבר.

 

 1. יו"ר האיגוד וחברי הוועד:

יו"ר האיגוד יבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה לתקופה של קדנציה אחת בת שנתיים. אותו אדם יוכל להיבחר שנית ושלישית לאותו תפקיד לקדנציה נוספת ברוב מיוחס של 2/3 הנוכחים באסיפה הכללית בעלי זכות הצבעה. הוא לא יוכל להיבחר בכל מקרה שהוא לקדנציה רביעית רצופה. אותו אדם יוכל לעמוד לבחירה שוב רק לאחר הפסקה של קדנציה אחת לפחות. (= תקופת צינון)

תפקידי היו"ר הם לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. יו"ר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין.

יו"ר פורש יכול להיבחר כחבר ועד גם ללא תקופת צינון.

חבר ועד שמילא מכסה של שתי קדנציות יוכל להגיש מועמדות למשרת היו"ר ללא תקופת צינון.

כיו"ר האיגוד יכולים להיבחר רק מי שמשמשים כמנהלי מחלקות/יחידות לכירורגיה של כלי הדם או סגנים במינוי רשמי של מחלקות או יחידות המוכרות למתן התמחות מלאה בכירורגית כלי דם.

כחברי ועד יכולים להיבחר רק מי שצברו ותק של 5 שנים לפחות במקצוע.

אנשים לאחר פרישה לגמלאות אינם מועמדים.

הוועד יבחר סגן יו"ר מבין חבריו ברוב קולות. בהעדרו של היו"ר ימלא את מקומו סגנו הנבחר. במקרה של שוויון בקולות יכריע היו"ר.

       

 • מזכיר 

מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידיו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והוועד, ולבצע את התכתבויות האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים ופרטיהם האישיים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות וכיו"ב. בהעדרו ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או סגנו.

 

 • גזבר 

גזבר ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי בין השאר לגביית המיסים וניהול החשבונות של האיגוד. מתפקידו להגיש דו"ח לוועד ולאסיפה הכללית על פעילות בנושאים אלה וכן להעביר להר"י דו"חות בנוגע למצב החשבון של האיגוד והפעילות הכלכלית שלו שתהא מתואמת עם מחלקת הנה"ח בהר"י. בהעדרו ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או סגנו.

 

 • הוועד:

ועד האיגוד יהיה מורכב מחמישה חברים (כולל היו"ר). מבין חמשת החברים  חייבים שניים (2) להיות מנהלי מחלקות/יחידות לכירורגית כלי דם. הוועד ייבחר ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה הכללית לקדנציה אחת של שנתיים, או בבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה על ידי הר"י. היו"ר מכנס את ישיבות הוועד וקובע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כאשר משתתפים בהם לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה. כל חברי הוועד חייבים להיות חברים מן המניין. הוועד רשאי בנסיבות מיוחדות לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין. מתפקידיו של הועד לדאוג להגשמת מטרות האיגוד וליזום פעולות בהתאם. במקרה של שוויון קולות בהצבעה בוועד יכריע קולו של היו"ר. הוועד יתעד את החלטותיו והנימוקים שבצידם בפרוטוקולים כתובים.

יושבי ראש לשעבר רשאים להשתתף בישיבות הוועד. השתתפותם אינה מקנה להם זכות הצבעה. אין חובה לזמן את כולם או מקצתם תמיד ולכל הישיבות. באם הם חברי ועד בקדנציה שוטפת תהיה להם זכות הצבעה כרגיל.

נציגי האיגוד אם ישנם כאלה במוסדות איגוד הכירורגים יוזמנו (ex officio) על ידי היו"ר לישיבות הועד הרלוונטיות לנושא המיוצג ללא זכות הצבעה.

הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של 75% של חברי האיגוד מן המניין.

במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד.

חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

התפטר חבר ועד האיגוד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.

ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

 

 • ועדות נוספות:

האסיפה הכללית ו/או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות על פי ראיית הצורך. הועד ירכז בידיו את מלוא הסמכויות בהעדרן של ועדות נוספות. 

כל החלטה או תקנה מהחלטות ועדות המשנה אם ישנן כאלו אשר סותרות ו/או אינן מתיישבות ו/או מתנגדות עם החלטות ותקנות הוועד – בטלות מעיקרן.

בעיות אשר אינן מוצאות את פתרונן במסגרת ועד האיגוד, כגון בתחומים השייכים לוועדת ביקורת או ועדה אתית, תופנינה למוסדות המתאימים של ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

 • נציגי האיגוד במוסדות איגוד הכירורגים וההסתדרות הרפואית בישראל

האיגוד ייוצג במוסדות של ההסתדרות הרפואית בישראל כמקובל לגבי איגודים השייכים אליה. חברי האיגוד המייצגים אותו במוסדות הנ"ל יוזמנו על ידי היו"ר להשתתף ex officio וללא זכות הצבעה בישיבות ועד האיגוד הרלוונטי לנושא המיוצג.

הנציגים חייבים להיות חברים מן המניין באיגוד. נציגים אלה יקפידו על ייצוג הולם של האינטרסים של האיגוד בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי ועד האיגוד ובצמוד לתקנון האיגוד.

 

 • חובות נושאי משרה

נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
 

 • ניגוד עניינים

נושא משרה באיגוד, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

 

 1. מיסי  חבר:

החברים ישלמו את המס השנתי לאיגוד  לכירורגית כלי-דם.

גובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבע על ידי הוועד, באישור הר"י. שינוי מסי החבר או עדכונם ייקבע באישור מוקדם של הר"י.

הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלומים למטרות מיוחדות או בנסיבות מיוחדות, לפי ראות עיניו ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית. לאחר זאת יוגש שיעור מס זה לאישור הר"י כמקובל בחברות ואיגודים אחרים, וכל עדכון או שינוי בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. חבר כבוד פטור מתשלום מיסים.

יו"ר האיגוד המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם.

על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה לפחות.

מורשה חתימה שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד. וועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי החתימה באיגוד לאחר הליך בחירות יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 יום לכל המאוחר לאחר מועד קיומן.

 

שינויים בתקנון:
שינויים בתקנון ייעשו ברוב של 51% של חברים מן המניין באיגוד.
כל הצעה לשינוי בתקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותשלח לכל החברים לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית. הצעה לשינוי בתקנון יכולה להיות מוגשת רק על ידי חבר מן המניין החייב אף הוא להגיש את הצעתו לועד לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית.

         

בחירות אינטרנטיות

האיגוד מאמץ את תקנות הבחירות האינטרנטיות כפי המוצע על ידי הר"י.
השיטה האינטרנטית יכולה לשמש חלופה לשיטת האסיפה הכללית.
הוועד הוא שיחליט ברוב קולות על מתכונת הבחירות למוסדות האיגוד (אינטרנטיות או באסיפה כללית). נהלי הבחירות (להלן) יחייבו גם במקרה של בחירות אינטרנטיות, בשינויים המחויבים.

 

פירוק האיגוד:
החלטה על פירוק האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם תוכל להתקבל רק באסיפה הכללית ברוב של 75% של החברים מן המנין. במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל, אשר יעבירו – לפי שיקול דעתו – לכל גוף הדומה או הזהה במטרותיו לאיגוד.                                                 


סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה נמשפטית של הר"י. כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.


נספח: נוהל בחירות באיגוד

 • מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגודים המדעיים של הר"י.
 • ועד האיגוד רשאי לקבוע את אופן הבחירות כבחירות ישירות ליו"ר האיגוד ולשאר חברי הוועד או כבחירות כלליות, שבהן המקבל את מירב הקולות יכהן כיו"ר והבאים אחריו – כחברי ועד.
 • 90 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.
 • ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
 • ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.
 • לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.
 • על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן לפני מועד הבחירות.  חבר שלא יסדיר חובותיו לא יוכל לבחור ולהיבחר.
 • ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
 • אם יש יותר ממועמד יחיד, ייערכו הבחירות בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.
 • עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
 • במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
 • חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירותו, למי שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
 • אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.
 • וועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.
 • התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י, ובתקנון האיגוד.
   

האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועדי האיגודים.

ספטמבר 2009, פרופ. גבריאל סנדרו, יו"ר האיגוד

                                                     

הערה: זהו תקנון מעודכן מיום 01.09.09 הזהה בתכניו המהותיים והעיקריים לתקנון המקורי מיום 5.9.1990 עליו היו חתומים ד"ר אהרון משיח ז"ל, שהיה מזכיר האיגוד, ופרופ' רפי אדר יבל"א, שהיה יו"ר האיגוד. בנוסף הוכנסו בו שינויים שהוצעו על ידי עו"ד ופנר ב-1996 ושעד היום טרם נכללו בתקנון וכן הצעות הוועד הנוכחי לשינויים תוספות והבהרות והתאמת נוסח לתקנון לדוגמא של הר"י. הנוסח עבר אישור של המחלקה המשפטית של הר"י.                                                  

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לכירורגית כלי דם

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום כירורגיה של כלי דם, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות ולהתעדכן
איני חבר/ת איגוד